• Σύνδεση γονιού / μαθητή, εκπαιδευτικού

  Ο ρόλος της επικοινωνίας ανάμεσα σε όλους στους άμεσα ενδιαφερόμενους για την εκπαιδευτική διαδικασία (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς) είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την επίτευξη υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

  Το SchoolKit δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμών χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα διαχείρισης και πρόσβασης στη πληροφορία για κάθε γονέα / μαθητή, εκπαιδευτικό και μέλος του διοικητικού προσωπικού. Έτσι όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα μεταξύ τους, μέσα από το ενιαίο περιβάλλον του SchoolKit, με μια σειρά εναλλακτικών τρόπων:

 • Σύνδεση γονιού - μαθητή, εκπαιδευτικού
 • προσωποποιημένα μηνύματα κινητού τηλεφώνου (SMS)

 • προσωποποιημένα μηνλυματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • ανακοινώσεις του ημερολογίου συμβάντων του SchoolKit.

 • αναρτήσεις στο ιστολόγιο του SchoolKit

Διαχείριση απουσιών

Η καταγραφή και η συστηματική παρακολούθηση της προσέλευσης των μαθητών είναι μια διαδικασία ιδιαίτερης σημασίας, καθώς οι απουσίες έχουν αρνητική επίδραση στις επιδόσεις των μαθητών.

Το SchoolKit παρέχει με ελάχιστα κλικ τη δυνατότητα στο διοικητικό προσωπικό, από τον υπολογιστή της γραμματείας, και στον εκπαιδευτικό, από το tablet ή το κινητό του τηλέφωνο ακόμα και μέσα στη τάξη, να πραγματοποιούν τις εξής ενέργειες:

 • καταχώρησης της παρουσίας του μαθητή στο μάθημα, των απουσιών, της καθυστερημένης προσέλευσης αλλά και των αιτιών της απουσίας

 • καταγραφής της συμμετοχής του μαθητή στο μάθημα όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον εκπαιδευτικό

 • δημιουργίας μιας σειράς αναφορών, συγκεντρωτικών καταστάσεων και εκτυπώσεων σχετικά με την παρακολούθηση των μαθητών

 • ενημέρωσης των γονέων με SMS ή με email, ακόμη και μέσα από την τάξη, όταν διαπιστωθεί απουσία μαθητή

Οι γονείς / μαθητές εκτός από την ενημέρωση που λαμβάνουν από το διοικητικό προσωπικό του φροντιστηρίου με SMS ή με email έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των απουσιών τους οποτεδήποτε το επιθυμούν, από το δικό τους προσωπικό λογαριασμό.

                                                         Παρακουλούθηση επίδοσης

 • Η συστηματική παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών σε συνδυασμό με την παροχή συχνής και αναλυτικής ανατροφοδότησης προς τους μαθητές / γονείς σχετικά με τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα των πρώτων είναι ίσως η παράμετρος που έχει τη σημαντικότερη επίδραση στη διαδικασία της διδασκαλίας / μάθησης.

  Το πλήρως παραμετροποιήσιμο ηλεκτρονικό βαθμολόγιο του Schoolkit παρέχει μια σειρά από δυνατότητες παρακολούθησης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των μαθητών αλλά και παροχής της σχετικής ανατροφοδότησης προς τους γονείς / μαθητές.

  Ειδικότερα το ηλεκτρονικό βαθμολόγιο του SchoolKit παρέχει τις εξής δυνατότητες:

  1. παρακολούθηση από τους γονείς / μαθητές μέσα από το δικό τους λογαριασμό της αναλυτικής αξιολόγησης των μαθητών σε πραγματικό χρόνο.
  1. λεπτομερή καταγραφή, για κάθε μάθημα ξεχωριστά, της επίδοσης κάθε μαθητή ακόμη και σε καθημερινή βάση αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  1. πλήρη παραμετροποίηση και προσαρμογή στις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος και στις ανάγκες του κάθε τμήματος, μέσω των ηλεκτρονικών Καρτέλων Αξιολόγησης που έχουν τη μορφή και τις δυνατότητες των πακέτων “λογιστικών φύλλων”..
  1. ελευθερία στην αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών με δυνατότητα καταχώρησης περισσότερων του ενός “βαθμούς” αν αυτό κριθεί απαραίτητο από τον εκπαιδευτικό.
  1. ορισμού διαφορετικού συντελεστή βαρύτητας για τη διαμόρφωση της τελικής επίδοσης στις ασκήσεις, στις εργασίες, στα τεστ, στα διαγωνίσματα, στη συμμετοχή στο μάθημα, στις τυχόν παρουσιάσεις, στα ανατεθειμένα projects κλπ.
  1. απόλυτη ελευθερία στην επιλογή συστήματος βαθμολόγησης ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής σας μονάδας: δυνατότητα καταγραφής της επίδοσης των μαθητών σε αριθμητική, ποσοστιαία, κλίμακα γραμμάτων, κλπ.
  1. αυτοματοποιημένος υπολογισμός της τελικής επίδοσης, του συνολικού μέσου όρου των μαθητών και δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε μορφή λογιστικού φύλλου.
Παράδειγμα

Για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει να αξιολογήσει με ξεχωριστό βαθμό τους διαφορετικούς κλάδους / αντικείμενα ενός μαθήματος ή τις διαφορετικές ενότητες της διδαχθείσας ύλης. Έτσι για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών είναι δυνατόν η γραμματική, το συντακτικό, η μετάφραση άγνωστου κειμένου, η μετάφραση γνωστού κειμένου, κλπ να αξιολογούνται με διαφορετικό βαθμό σε ξεχωριστές “καρτέλες αξιολόγησης”.

Αντίστοιχα για το μάθημα των μαθηματικών είναι δυνατό τα τρία πρώτα κεφάλαια (που αφορούν στην Άλγεβρα) να αξιολογηθούν σε διαφορετική καρτέλα από τα επόμενα τρία (που αφορούν στην Αναλυτική Γεωμετρία). Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται με αυτόματο τρόπο από το SchoolKit λαμβάνοντας υπόψη τους βαθμούς από τις διαφορετικές “Καρτέλες Αξιολόγησης”.

 • Τράπεζα Θεμάτων και Τεστ Αξιολόγησης

  Οι ασκήσεις προς επίλυση, οι λυμένες ασκήσεις προς μελέτη καθώς και τα τεστ (τυποποιημένα και μη) αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας η δε αξιολόγησή τους αποτελεί μία επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία.

  Το SchoolKit δίνει τη δυνατότητα στους Εκπαιδευτικούς μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό:

Εκπαιδευτικοί

 • να καταχωρήσουν δικές τους ασκήσεις ανοιχτού ή κλειστού τύπου για τα μαθήματα που διδάσκουν και να δημιουργήσουν τα δικά τους τεστ.
 • να ενημερώσουν με ένα κλικ τους μαθητές που παρακολουθούν τα μαθήματα τους για τις ασκήσεις που έχουν δημιουργήσει.
 • να εκδόσουν και να ενημερώσουν τους μαθητές τους με ένα κλικ για τα αποτελέσματα των ασκήσεων που επιχείρησαν να λύσουν
 • να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα της προόδου των μαθητών τους αλλά και των τμημάτων τους για τα τεστ στα οποία έχουν υποβληθεί
 • να μοιραστούν το σύνολο των ασκήσεων που έχουν δημιουργήσει με άλλους εκπαιδευτικούς του φροντιστηρίου

Μαθητές

 • να έχουν πρόσβαση στα θέματα της τράπεζας θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας καθώς και στις λύσεις που έχει επιλέξει το φροντιστήριο του.
 • να ενημερώνονται άμεσα με τη σύνδεση στο λογαριασμό τους για τις ασκήσεις που έχουν δημιουργήσει οι καθηγητές τους για τα μαθήματα που παρακολουθούν
 • να εξασκηθούν δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους και να συναγωνιστούν με τους συμμαθητές τους σε τυποποιημένα τεστ
 • να λαμβάνουν άμεσα ανατροφοδότηση για τις επιδόσεις που πέτυχαν στα τυποποιημένα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν
 • να δουν προτεινόμενες λύσεις του καθηγητή τους για τις ασκήσεις που επιχείρησαν να λύσουν

Ημερολόγιο συμβάντων

Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων (γονέων / μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού προσωπικού) για τα εκπαιδευτικά γεγονότα του φροντιστηρίου είναι πολύ σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του.

Το Ημερολόγιο του SchooKit εξασφαλίζει τη διάχυση του συνόλου της πληροφορίας που αφορά στη λειτουργία του φροντιστηρίου σας με διαβαθμισμένο τρόπο, μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της σχολικής ζωής. Μαθητές / Γονείς, Εκπαιδευτικοί και Διοικητικό Προσωπικό έχουν πρόσβαση σε ένα εύκολα διαχειρίσιμο, “κοινό” ανάλογα με το ρόλο του καθενός, ημερολόγιο εκπαιδευτικών συμβάντων.

 • Κάθε εμπλεκόμενος μέσα από το δικό του ξεχωριστό λογαριασμό έχει τη δυνατότητα:

  1. προβολής (“με ένα κλικ”) όλων των συμβάντων που του επιτρέπει ο ρόλος του, οργανωμένων σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση.
  1. δημιουργίας νέων συμβάντων τα οποία εμφανίζονται στα αντίστοιχα ημερολόγια των υπολοίπων εμπλεκομένων ανάλογα με το ρόλο του καθενός.
Παράδειγμα

Tα εκπαιδευτικά συμβάντα που αναρτά το Διοικητικό Προσωπικό του φροντιστηρίου (π.χ. επίδοση βαθμολογίας) είναι ορατά από όλους τους εμπλεκόμενους στο φροντιστήριο (Μαθητές / Γονείς, Εκπαιδευτικούς, Διοικητικό Προσωπικό).

Από την άλλη τα συμβάντα που αναρτά ένας εκπαιδευτικός γίνονται ορατά μόνο από τους συσχετιζόμενους με αυτόν μαθητές και το Διοικητικό Προσωπικό του φροντιστηρίου.

Τα συμβάντα που αναρτά ένας μαθητής γίνονται ορατά από τους συμμαθητές του που ανήκουν στις ίδιες ομάδες με αυτόν.

 • Ασφάλεια και αξιοπιστία

  Η ασφάλεια των δεδομένων και η διαφύλαξη της ιδιωτικότητας θα πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για κάθε φυσικό πρόσωπο και οργανισμό.

  Το SchoolKit έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί υιοθετώντας υψηλότατες προδιαγραφές ασφάλειας και τεχνολογίες ασφαλούς κρυπτογράφησης για να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα των μαθητών και του φροντιστηρίου σας θα είναι ασφαλή και συμβατά με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αλλά ταυτόχρονα εύκολα προσβάσιμα σε αυτούς που τα χρειάζονται.

Για το λόγο αυτό το SchoolKit έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο ασφάλειας το οποίο εξασφαλίζει ότι:

 • O κάθε χρήστης έχει πρόσβασή αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα που του επιτρέπει να έχει ο ρόλος του και οι σχέσεις με τους άλλους χρήστες.

 • Τα δεδομένα του φροντιστηρίου και των μαθητών σας που έχουν αποθηκευτεί στο SchoolKit ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε εσάς.

 • Τα δεδομένα σας παραμένουν αποθηκευμένα στους απόλυτα ασφαλείς εξυπηρετητές της Amazon και προστατεύονται από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων.

 • Η ακεραιότητα των δεδομένων σας είναι εξασφαλισμένη μέσω της αυτοματοποιημένης λήψης αντιγράφων ασφαλείας σε καθημερινή βάση.

                                                                                Δημιουργία Αναφορών

 • Η δυνατότητα λήψης αναφορών που συνοψίζουν αποτελεσματικά τα εκπαιδευτικά δεδομένα της σχολικής σας μονάδας, παράγοντας τις πληροφορίες που χρειάζονται κάθε φορά το διοικητικό προσωπικό, οι εκπαιδευτικοί ή οι γονείς / μαθητές του φροντιστηρίου, συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της σχολικής ζωής.

  Το SchoolKit παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης πληθώρας αναφορών για το διοικητικό προσωπικό, για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς / μαθητές εύκολα και αποδοτικά.

Μεταξύ άλλων το SchoolKit, συλλέγοντας και ομαδοποιώντας στοιχεία από το σύνολο των καταχωρημένων δεδομένων, υποστηρίζει τη δημιουργία των  αναφορών όπως μερικές από αυτές που αναφέρονται παρακάτω.

Μαθητής

 • Ταυτότητα. Περιλαμβάνει όνομα μαθητή, αριθμό μητρώου, ημερομηνία γέννησης, όνομα και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.
 • Στοιχεία.  Περιέχει βαθμούς από καρτέλες αξιολόγησης και απουσιολόγιο. Για χρήση από το προσωπικό του σχολείου.
 • Έλεγχος προόδου.  Περιέχει βαθμούς από καρτέλες αξιολόγησης. Είναι σε κατάλληλη μορφή για αποστολή στους γονείς.
 • Ιστορικό. Μαθήματα που ολοκλήρωσε ένας μαθητής, με βαθμούς από τις καρτέλες αξιολόγησης μαθήματος της περιόδου, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από πολλαπλά έτη.
 • Δίδακτρα. Όλες οι χρεώσεις και πιστώσεις του μαθητή στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Τμήμα

 • Απουσίες. Σύνολο των απουσιών και αργοποριων από ένα τμήμα σε μια περίοδο.
 • Καρτέλες αξιολόγησης. Η καρτέλα αξιολόγησης βαθμολογίας διαμορφωμένη για εκτύπωση.
 • Κατάλογος ονομάτων. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενός τμήματος

Φροντιστήριο

 • Δίδακτρα. Συνολική αναφορά διδάκτρων. Περιέχει αριθμό μαθητών με πληρωμένα δίδακτρα καθώς και λίστα όνοματων με εκκρεμότητες.
 • Απουσίες ανα ημέρα. Λίστα απόντων μαθητών μια συγκεκριμένη ημέρα.
 • Αποτυχόντες.Εμφάνιση όλων των μαθητών που πήραν βαθμό κάτω από τη βάση που εσείς ορίσατε στην επιλεγμένη εξέταση και περίοδο.
 • Διαθέσιμοι πόροι. Λίστα από όλες τις αίθουσες και τον εξοπλισμό του φροντιστηρίου.

Εισαγωγή δεδομένων

 • Η εισαγωγή πρωτογενών ή ήδη καταχωρημένων δεδομένων σε άλλες εφαρμογές είναι μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία με την οποία οι χρήστες των πληροφορικών συστημάτων έρχονται συχνά αντιμέτωποι.

  Για το λόγο αυτό το SchoolKit, πέραν του ιδιαίτερα φιλικού περιβάλλοντος εργασίας, παρέχει τη δυνατότητα εύκολης εισαγωγής δεδομένων στο σύστημα με τη χρήση αρχείων λογιστικών φύλλων και αρχείων τιμών διαχωρισμένων με κόμμα.

Έτσι όλα τα σημαντικά δεδομένα μιας εκπαιδευτικής μονάδας είναι δυνατό να εισαχθούν αλλά και να εξαχθούν με αυτοματοποιημένο τρόπο σε όποια από τις παραπάνω διαθέσιμες μορφές επιθυμεί ο χρήστης.

Ειδικότερα το SchoolKit υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων που αφορούν σε στοιχεία:

  • των Χρηστών
  • Βαθμολογίας
  • Απουσιών
  • Συμμετοχής
  • Προγράμματος
  • Μαθημάτων
  • Τμημάτων
  • Ασκήσεων

Προσωποποιημένη Πληροφόρηση

Το SchoolKit δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας εύκολα διαχειρίσιμων προσωπικών λογαριασμών για κάθε χρήστη, με διαφορετικά δικαιώματα διαχείρισης και πρόσβασης στη πληροφορία.

Έτσι με τη σύνδεση του στο SchoolKit ο κάθε χρήστης, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό, έχει εποπτική εικόνα του συνόλου της πληροφορίας που τον αφορά.

 • Οι Γονείς / Μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία των επιδόσεών τους, τον αριθμό των απουσιών τους, το νέο εκπαιδευτικό υλικό που έχει μπει στο σύστημα και τους αφορά, το μελλοντικό προγραμματισμό για τα μαθήματα και τα διαγωνίσματά τους, κλπ.

 • Το Διοικητικό Προσωπικό μπορεί με μια ματιά να έχει πλήρη εικόνα του ωρολογίου προγράμματος της εκπαιδευτικής μονάδας, του ωραρίου του, των εκκρεμοτήτων και επικείμενων εργασιών, των συναντήσεων τόσο του Διευθυντή όσο και του διοικητικού προσωπικού.

 • Οι Εκπαιδευτικοί μπορούν να βλέπουν άμεσα το πρόγραμμά τους και  να ενημερώνονται για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής μονάδας. Επίσης έχουν τη δυνατότητα  να αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό, να δημιουργούν διαγωνίσματα και ασκήσεις, να βαθμολογούν τις ασκήσεις που έχουν υποβληθεί από τους μαθητές και να παρατηρούν την πρόοδο και τις επιδόσεις των μαθητών τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς